תקנון ותנאי שימוש באתר tehorim

 

 1. אתר http://www.tehorim.co.il/ (להלן: "האתר") הינו בבעלות טהורים מערכות מים (להלן: "טהורים" או "החברה") ומופעל על ידה. טהורים עוסקת בתחום שיווק והפצה של ברי מים ומערכות סינון ביתיים ומוסדיים וכן מספקת שירותי אחריות ותיקונים למוצרים אלה.
 2. האתר נועד לאפשר לציבור המשתמשים בו לקבל מידע על אודות מגוון המוצרים והשירותים שמספקת טהורים.
 3. האתר נועד לאפשר לציבור המשתמשים בו לרכוש את המוצרים המשווקים על ידי טהורים ישירות מהאתר.
 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה של מוצרים על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. יובהר כי אי הסכמה להוראות התקנון, כולן או מקצתן, שוללת את הזכות לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
 5. טהורים רשאית, בכל עת ועל דעתה בלבד, לשנות ו/או לעדכן את הוראות תקנון זה, ללא כל התנייה במסירת הודעה מראש, וכל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים וכן יחול על רכישות שבוצעו באתר, החל ממועד פרסום התקנון המעודכן באתר.
 6. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר. לפיכך, מומלץ לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר בכדי לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו, ככל שהיו שינויים שכאלה.
 7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.
 8. שימוש באתר, לרבות גלישה ו/או רכישת מוצרים על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה ו/או המצורפים לאתר, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול על פיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.
 9. הרישום לקבלת דיוור אלקטרוני מן האתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לטהורים ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
 10. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע או בשירות המוצגים באתר כל שימוש אשר אינו בהתאם לדין, הוראות התקנון או מדיניות הפרטיות של טהורים.
 11. התכנים המועלים ומפורסמים באתר או נשלחים באמצעות דיוור אלקטרוני או פנים מול פנים,עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי, טלוויזיה או כל אמצעי אחר, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.
 12. השימוש בלשון זכר בתקנון, נעשה מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס אל נשים וגברים כאחד – אין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

א) בעלות וזכויות קניין רוחני

 1. האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיו"ב (להלן: "התוכן" או "התכנים") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של טהורים.
 2. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא ובכלל זאת שם המתחם("Domain") סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, שיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של טהורים או של צד שלישי, אשר הרשה לטהורים להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לטהורים בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישורה של טהורים לכך מראש ובכתב.
 3. מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות כפי שהם מופיעים באתר, הם קניינם הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש ללא קבלת אישורה של טהורים מראש ובכתב.

ב) תוכן האתר

 1. תוכן האתר, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש. למשתמש לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי טהורים בגין השירות באתר (לרבות בשל תכונותיו, מגבלותיו, מאפייניו או התאמתו למשתמש). כוונת טהורים היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ככל האפשר ואולם, יתכן שהתוכן אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות, שיבושים, אי דיוקים וטעויות בתוכן או במידע המובאים באתר – לרבות לגבי כל מוצר, שירות, או מידע על מבצעים, בין היתר עקב מעשים או מחדלים של טהורים או מי מטעמה או של צדדים שלישיים. המשתמש פוטר בזאת את טהורים מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידה באתר ו/או טעויות בו, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם למשתמש בשל כל תוכן או המידע כאמור ו/או הסתמכות המשתמש עליו, לרבות בקשר למוצרים, תיאורים, מחירים וכדומה.
 2. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.
 3. טהורים אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן המופיע באתר. החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.
 4. כל תוכן או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצר, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יצרן המוצר, לרבות מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים שונים, נמסר על ידם ולחברה לא תהיה כל אחריות לגביו.
 5. תנאיו ותוקפו של כל מבצע ו/או של כל מכירה המפורסמים באתר או באמצעות דיוור אלקטרוני שישלח אל הנרשמים לאתר יהיו כפופים לתנאים שיקבעו ויפורסמו על ידי טהורים. הפריטים המוצגים באתר עומדים למכירה בחנויות המשווקים המורשים מטעם טהורים עד לגמר המלאי או עד למועד מוקדם לכך, לפי שיקול דעתה הבלעדי של טהורים. החברה איננה מתחייבת כי הפריטים המוצגים באתר יימצאו בכל אחד מסניפי המשווקים המורשים, או באיזה מהם. טהורים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סגירת המכירות או להגדיל את הכמות המוצעת על פי שיקול דעתה מבלי שיהיה בכך לפגוע בזכייתם של משתמשים שהצעותיהם נרשמו והתקבלו לפני מועד השינוי.
 6. באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי טהורים, לרבות אתרים של יצרנים, משווקים מורשים ומשווקים שאינם מורשים. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. השימוש באתרי האינטרנט המקושרים על ידי המשתמש יעשה באחריות המשתמש בלבד ובכפיפות לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרי האינטרנט המקושרים כאמור. טהורים לא תישא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים, לרבות לתכניהם, ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. טהורים רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. טהורים אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

ג) הגבלת אחריות

 1. כל שימוש בתוכן האתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי טהורים (לרבות סרטוני הדרכה, חוברות הפעלה, מפרטים, מדריכי קניה, מאמרים, הוראות שימוש ו/או תמונות) ו/או בתוכן של צד שלישי לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד טהורים בקשר לתוכן באתר, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, בגין כל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.
 2. ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי טהורים במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם. טהורים לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש.
 3. מבלי לגרוע באמור לעיל בפרק (ב), החברה או מי מטעמה, לא תישא בכל אחריות שהיא, לנזק או אבדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד או נזק כספי אחר), הנובעים או הקשורים באתר, או בכל תוכן או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות:

1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא.

2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו.

3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי טהורים ובין על ידי צדדים שלישיים.

4) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים.

5) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות אלו הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה.

6) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיוצא בזה בתוכן באתר.

למרות האמור לעיל, וככל שיקבע כי טהורים אחראית לנזק כלשהו, אזי סך כל הנזקים בהם תחויב במסגרת האחריות לא יעלה על שווי המוצר מושא האחריות.

 1. המשתמש מתחייב, כי יפצה וישפה את טהורים או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב טהורים או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לטהורים אין אחריות לגביו.

ד) זמינות וגישה לאתר

 1. טהורים רשאית, בכל עת ועל דעתה בלבד, להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני או קבוע, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות תביעה בקשר לכך.
 2. טהורים תהא רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך
 3. טהורים לא תהא אחראית בשום אופן לכל תקלה, הפסקה, או שיבוש בתקינות הפעילות של האתר (לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי תקשורת, ברשת אינטרנט וכיוצא בזה).
 4. מבלי לגרוע מן האמור, מובהר כי טהורים לא תישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, במקרה שלא עלה בידי המשתמש לעשות שימוש באתר בשל תקלה או הפסקה או שיבוש כלשהו בתקינות פעילותו.

ה) סמכות שיפוט וברירת דין

 1. הוראות התקנון או כל מסמך אחר המופיע באתר, לרבות מדיניות הפרטיות, יהיו כפופים לדין הישראלי בלבד.
 2. בתי המשפט של מחוז תל-אביב-יפו יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין טהורים למשתמשים בקשר להוראות תקנון זה או כל מסמך אחר המופיע באתר, לרבות מדיניות הפרטיות ומדיניות ביטול עסקאות.

ו) מדיניות פרטיות

 1. טהורים מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. לפיכך, מנהיגה טהורים מדיניות פרטיות, כפי שתוצג באתר, אשר מטרתה להציג את האופן שבו היא משתמשת במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.
 2. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים באתר, מהווים חלק בלתי נפרד מן התקנון ותנאי השימוש. טהורים רשאית לשנות מעת לעת, ועל דעתה בלבד, את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים.

ז) רישום

 1. במסגרת השירותים שמציעה טהורים למשתמשי האתר, ובכלל זה ביצוע פעולות מסוימות, קבלת פרסומים או מבצעים, תיתכן דרישה לביצוע הרשמה במהלכה יידרש המשתמש למסור מידע אישי, כדוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות או כתובת דואר האלקטרוני. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. יובהר כי בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל משתמש להירשם לשירותים הטעונים רישום (להלן: "ההרשמה"). כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהא טהורים רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.
 2. מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש לסיום הליך ההרשמה. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש ועל פי דין. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של החברה ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של טהורים ובהתאם להוראות כל דין.
 3. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. הרישום באתר מהווה הסכמה אקטיבית ופוזיטיבית מטעם המשתמש לקבלת חומר פרסומי ושיווקי טהורים ו/או גורמים אחרים אשר יעניקו לחברה שירותים או הטבות, באמצעי המדיה השונים לרבות באמצעות דיוור ישיר.
 4. משתמש שנרשם באתר זכאי לבקש מהחברה בכל עת, בהודעה בכתב למען החברה, בהודעה פקס או במשלוח אימייל, שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של החברה וכי ברצונו למחוק את רישומו ברשימת הדיוור של טהורים. במקרה זה טהורים תהא רשאית, בהתאם ובכפוף להוראות הדין החל, להיענות לבקשתו.
 5. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 6. בכל מקרה של ביטול רישום, יבוטל הרישום החל מתחילת החודש הקלנדרי העוקב שלאחר מסירת הודעה בנושא.

ח) מדיניות מכירת מוצרים ואספקתם

 1. האתר עשוי להציע למשתמשים רכישתם של מוצרים שונים, בדגמים, סוגים וכמויות שונות בשיטות מכירה שונות, והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של טהורים. מובהר בזאת כי טהורים רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח והתקנה.

ט) ביטול העסקה והחזרת מוצרים

 1. הלקוח מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה והמוצר סופק כאשר הוא פגום או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך מתן הודעה בכתב לחברה ובמקרה כזה לא יחויב הלקוח בגין דמי ביטול.

1.2. ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום אספקת המוצר באמצעות הודעה בכתב לחברה, לרבות פקס ודואר אלקטרוני אשר כתובתו h.tehorim@gmail.com  המוצר תקין ויוחזר,  בצירוף חשבונית מקור. בכל הודעת ביטול עסקה על הלקוח לציין מספר הזמנה, שם מלא ומספר תעודת זהות. החזרת המוצרים תיעשה למקום שיבחר על ידי טהורים על פי שיקול דעתה הבלעדי או על ידי שליח מטעם טהורים כאשר עלות המשלוח והפירוק תהיה על חשבון הלקוח. במקרה כאמור תחזיר החברה, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר חזרה, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך %5 מערך העסקה או 100 ₪ הגבוה בין המחירים, במידה ובוצעה התקנה יגבו 290 ₪ נוספים.

יודגש כי זיכוי כספי לאחר ביטול העסקה יחול אך ורק על המוצר שהוחזר כשאיננו פגום ולא עברו בו מים כאמור בחוק ולא יחול על מוצר מתכלה אשר אריזתו נפתחה ו/או על שירות אשר ניתן ללקוח בתשלום כגון ביקור טכנאי, פירוק המוצר ו/או הרכבת המוצר.

1.3. התחייבות למסלול שירות אשר בוצעה דרך האתר או פנים מול פנים ניתנת לביטול גם בחלוף 14 יום, אולם על ביטול עסקה כאמור יחולו התנאים הבאים:

א. על הלקוח להודיע על ביטול העסקה באמצעות הודעה בכתב לחברה באמצעות דואר, פקס , או דואר אלקטרוני.

ב. ביטול העסקה ייכנס לתוקף תוך 3 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על ידי החברה ואם נשלחה בדואר רשום, תוך 6 ימי עסקים מיום המשלוח.

בכל מקרה של ביטול כאמור החברה תשאיר ברשותה את הסכום הגבוה מבין השניים:

א. כל הוצאות החברה בגין תיקונים שבוצעו במוצר (אם הביטול נעשה לאחר תקופת האחריות על פי החוק).

ב. החלק היחסי מדמי השירות השנתיים בעד כל חודש בו היה הסכם בתוקף ותשלום מלא בגין סננים ואביזרים שסופקו עד לביטול העסקה. יתרת הכספים בגין השירות אשר שולמו לחברה בפועל – יוחזרו ללקוח באמצעות שיק או זיכוי בכרטיס האשראי של הלקוח.

1.4. ביטול העסקה על ידי טהורים בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המשתמש, ובלבד שתשלח הודעה על כך למשתמש, תוך פירוט נימוקי הביטול, בתוך 10 ימים ממועד אישור ההזמנה:

א. במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים במודעת המוצר, מחיר המוצר או תיאורו על בסיסם נערכה ההזמנה.

ב. בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים.

1.5 אזרחים ותיקים, בעלי מוגבלויות ועולים חדשים, זכות הביטול עד 4 חודשים.

כללי :

2.1.      המחירים המתפרסמים באתר לצד המוצרים המוצעים למכירה (למעט לעניין מוצרים הנמכרים בשיטת המכירה האישית, כמפורט בסעיף 3 להלן), לרבות בדפי המוצר, הינם המחירים הרגילים של המוצרים ואינם מחירי שוק (להלן: "המחיר לצרכן"). בהתאמה, מחירי מבצע ו/או מחירים מיוחדים המוצגים ו/או שיוצגו באתר ביחס למוצרים אלו ואחרים הינם מחירים מוזלים ביחס למחיר לצרכן, ככל הידוע לטהורים.

2.2.      האחריות לבדיקת מחירי השוק של המוצרים לפני הגשת הצעה במסגרת המכירות ו/או לפני רכישת מוצרים חלה על המשתמשים ולפיכך, טהורים ממליצה למשתמשים לבצע בדיקה של מחירי השוק לפני ביצוע כל פעולה באתר ולפני רכישת המוצרים באתר.

2.3.      רכישת המוצרים באמצעות האתר תתאפשר עד גמר המלאי של המוצר המוצע או עד למועד שיקבע על ידי טהורים. במידה ובוצע רכישה של מוצר שירד מהמלאי טהורים רשאית לעדכן את הלקוח עד 7 ימי עסקים, והלקוח יהיה רשאי להחזר כספי או למוצר אחר אשר יוצע על ידי טהורים.

2.4.      כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם מוצרים חדשים באריזתם המקורית, אלא אם נאמר אחרת.

2.5.      רוב המוצרים המוצעים למכירה באתר מלווים בתמונות אשר נועדו להמחשה בלבד ובמפרטים טכניים. ליד כל מוצר מוצג מחירו של המוצר כולל מע"מ (למעט לעניין מוצרים הנמכרים בשיטת המכירה האישית, כמפורט בסעיף 3 להלן). במקרה של פער או הבדל בין התצלום לבין המפרט הטכני, יגבר התיאור במפרט הטכני ו/או באתר על התיאור הנשקף מהתצלום.

יובהר כי לעניין מוצרי פילטור וכדומה. למידע נוסף ניתן לפנות לשירות הלקוחות.

2.6.      טהורים משקיעה מאמצים רבים כדי שהמוצרים המופיעים למכירה באתר יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק. היה מחמת טעות שבתום לב, המוצר אותו קיבל הרוכש, לרבות המפרט הטכני אינו תואם את המוצר המופיע באתר, תינתן אפשרות לרוכש לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין ביטול הרכישה וקבלת כל הסכומים שנגבו ממנו בגין המוצר למעת מחיר ההובלה והתקנה.

 1. מכירות הנערכות באתר :

3.1.      רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באמצעות אתר זה משתמשים אשר עומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:

3.1.1.   משתמשים בני 18 ומעלה בעלי תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. היה והרוכש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס, יראה השימוש באתר כמאושר על ידי האפוטרופוס.

3.1.2.   המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעל תא דואר אלקטרוני ובעל כתובת בישראל.

3.1.3.   המשתמש נרשם לאתר בהתאם להוראות תקנון זה וכנדרש בדף הרישום.

3.2.      למען הסר ספק מובהר כי לטהורים נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה למכירות ו/או לבטל את השתתפותם, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתקנון ו/או למדיניות הפרטיות ו/או אם כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש.

3.3.      טהורים תהא רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

4.אופן הטיפול בהזמנה :

4.1.      מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ח' לעיל, ביצוע רכישה באמצעות האתר יותנה ברישום לאתר ובמסירת פרטים אישיים בסיסיים כנדרש בדף ההרשמה. במסגרת ההרשמה על כל משתמש יהיה לבחור בשם משתמש וסיסמא ולמסור פרטים בסיסיים אישיים שיופיע בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מס' כרטיס אשראי, תוקף וכל פרט אחר אשר נדרש למוסרו בדף ההרשמה. יודגש כי כדי שההזמנה תבוצע ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, שאם לא כן לא תוכל טהורים להבטיח את ביצוע הקניה.

4.2.      מיד לאחר הקשת כל הפרטים וביצוע ההזמנה, תבצע טהורים בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. המוצר יסופק לבית הרוכש רק לאחר קבלת אישור על ידי חברת כרטיסי האשראי ובהתאם ליתר הוראות התקנון ותנאי הרכישה, ככל שיהיו.

4.3.      ההזמנה תירשם במחשבי החברה ובנוסף יישלח לרוכש חשבונית מס/קבלה בדואר אלקטרוני תוך 3 ימי עסקים.

4.4.      יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את טהורים, אלא רק רישומי מחשב עיבוד הנתונים של טהורים, המנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.

4.5.      הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לטהורים עקב שיבוש הליכי המכירה.

4.6.      במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברות האשראי יקבל הרוכש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש הרוכש ליצור קשר טלפוני עם מוקד המכירות של טהורים בטלפון תוך יום עסקים לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי על ידי הרוכש ואישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

4.7.      בקשה של רוכש לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, ככל שתאושר על ידי טהורים על פי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה להיות מחויבת בתשלום עמלה על ידי חברת כרטיסי האשראי (ככל שתאושר על ידי חברת כרטיסי האשראי) והרוכש מתחייב לשאת בתשלום עמלה כאמור.

4.8.      מובהר כי האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד. מחירי המוצרים המוצעים באתר והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד והם אינם חלים אצל המשווקים המורשים או מכירה פנים מול פנים

 1. אספקה הובלה והתקנה של מוצרים :

5.1.      טהורים תישא באחריות לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי משתתף באתר אל כתובת בישראל, שהקליד הרוכש בעת הגשת הצעתו, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

5.2.      טהורים תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים, בכפוף לכך שמלוא התמורה בגין המוצר שולם באמצעות כרטיס אשראי כמפורט בסעיף ט(5) לעיל.

5.3.      יובהר כי באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, טהורים תהא רשאית להעמיד את המוצר לרוכש במקום סמוך ומקובל, אשר יתואם עמו מראש. טהורים תעשה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.

5.4.      דמי המשלוח וההתקנה המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית.

במקרה של הובלה חריגה כאמור, טהורים תהא רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר.

5.5.      הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע"מ יחולו על כל אספקה והובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל מציע. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד לבית הרוכש, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצא בזה, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצא בזה, ותתקבל הודעה על כך בבית הרוכש.

זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

5.6.      התמורה בגין דמי המשלוח יכול ותשולם בנפרד או עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית טהורים לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

5.7.      מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, רוכש של מוצר יהא רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי ממחסניה של טהורים, בהתאם לגורם האחראי על הספקת המוצר ללקוח, ככל שאיסוף עצמי כאמור אפשרי בקשר למוצר מסוים, כפי שיפורט בדף המכירה של המוצר. יובהר כי איסוף עצמי כפוף לתיאום מראש מול נציגי שירות הלקוחות של טהורים.

5.8.      איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. רוכש שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, ייחשב הדבר כהודעת ביטול עסקה, כמפורט במדיניות ביטול והחזרת מוצרים, כך שטהורים תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט במדיניות ביטול והחזרת מוצרים.

5.9.      בעת אספקת המוצר, רשאית טהורים או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

במקרה של אספקת מוצר הדרוש רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה.

5.10.    במקרה של עיכוב באספקת המוצר לרוכש מעבר למועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, יידע הלקוח את טהורים בדבר העיכוב בתוך פרק זמן סביר. ככל שהרוכש לא יידע את טהורים בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, ייחשב הרוכש כמי שקיבל את המוצר, לטהורים לא תהיה כל אחריות, ולרוכש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי טהורים, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר או אספקתו באיחור.

יצירת קשר

 1. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע לתקנון זה אנא שלח דואר אלקטרוני לכתובת h.tehorim@gmail.con לחלופין, הינך מוזמן להתקשר למשרדי החברה בכל פנייה לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר. טהורים תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.
דילוג לתוכן